INVESTIGATIES

ONDERZOEKEN toezicht, spinning, infiltratie met onderzoeksmethoden en adequate prijzen in de betrokken sectoren

Elke detective, met zijn ministeriële vergunning en gespecialiseerd in zijn onderzoeksveld, zet zich in alle gevallen in afhankelijk van handelswetten, civiel strafrecht, familierecht, echtscheiding, scheiding, morele, fysische en seksuele intimidatie, door de werkgever, de buurman, collega’s, vrienden en allerlei soorten aanvallen.

De middelen om het onderzoek tot een goed einde te brengen, zijn de traditionele methoden van de goede speurder, namelijk bewaking, schaduwing en infiltratie, zorgvuldig zoeken. De aanwijzingen verzameld door de detective, houder van zijn licentie, worden in overweging genomen en zijn essentieel om de zaak op te lossen, hetzij voor de Vrederechter, het Gerecht van eerste aanleg, de Rechtbank van Koophandel of enige andere rechtbank.

  • COMMERCIËLE ONDERZOEKEN voor multinationals, grote en kleine bedrijven
   De gepatenteerde detective onder de voogdij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan zowel voor de werkgever als voor de werknemer onderzoeken, en onder andere alle gebreken ontdekken van niet-naleving in de status van werkman/ bediende en onrechtmatig ontslag, in geval van valse herstructurering.De misbruiken variëren van eenvoudige weigering door de werknemer tot oneerlijke voorstellen en corruptie, enz … De nieuwe onderzoeksmethoden die de speurder gebruikt, naast toezicht en schaduwing, zijn van groot nut voor de verdediging, de advocaat en de rechter.
  • Op het gebied van Human Resources
   biedt de detective de oplossing voor het huidige probleem van valse Cv’s van aanvragers uit de hele wereld met valse graden. Als gevolg hiervan zijn de vaardigheden vals, wat resulteert in tijdverspilling voor de HRD. De privédetective kan, dankzij zijn licentie en zijn verschillende “top” methoden onder andere bewijzen door zijn toezicht en schaduwing, foto’s en gedetailleerde verslagen en, indien nodig, alles verzegeld door een PV van een gerechtsdeurwaarder, dat het medische, herhalende en/ of langdurige certificaat vals is. Wat ontslag toestaat voor ernstig wangedrag en dus een tijdwinst is en financieel zeer voordelig voor het MKB.
  • In de Commerciële Sector
   stelt de detective, die goed op de hoogte is van de nieuwe technologieën die rechtshandhavingsmanagers op dit gebied gebruiken, nieuwe onderzoeksmethoden in om het financiële verlies veroorzaakt door de slimme handelscommissarissen (vertegenwoordiger, manager, vervoerder etc.) te bemantelen.De detective kan investigeren en de nodige elementen vinden om een financieel verlies te voorkomen dat is ontstaan door de losbandigheid van een van de beste handelsvertegenwoordigers van het bedrijf.De vakbond, maakt deel uit van het beroepsleven, of dat nu op het bedrijfsterrein is of door een vakbondsmedewerker, geen van beide kan worden onderschat. De detective onderzoekt met specifieke middelen om de juridische dienst bij te staan bij het oplossen van alle problemen, waarbij een vakbondsafgevaardigde die zeer schadelijk is voor de goede werking van het bedrijf, betrokken is.
  • In het partnership – medewerkers – leidinggevers – investeerder
   is de detective, goed op zijn gemak op het gebied van de statuten, in het MKB, grote bedrijven of multinationals: coöperatieve vereniging, bvba, nv, van groot nut aan de juridische dienst om de problemen van conflicten tussen managers, partners en investeerders op te lossen. Hij houdt toezicht, schaduwt en infiltreert met groot doorzettingsvermogen en knowhow en brengt de nodige zaken naar de advocaten die belast zijn met het dossier, zodat ze kunnen vermijden om van de zaak te worden ontheven en om deze tot een goed einde te brengen.
  • Omdat bestoking en intimidatie in alle opzichten ernstige feiten zijn,
   is de privédetective meer dan onmisbaar.De speurder moet, voordat hij zijn vaardigheden inneemt in de door de klager gepresenteerde casus, de waarheidsgetrouwheid nazien om de sponsor te vermijden dat zijn beschuldigingen zich niet tegen hem keren. Aangezien de eerlijkheid een van onze belangrijkste valuta sinds 1984 is, zijn onze detectives onomkoopbaar. Dit type probleem en opdracht vereist een langdurig onderzoek waarvan de prijs vooraf kan worden vastgesteld en medegedeeld.
  • Industriële contraspionage, oneerlijke concurrentie
   In contraspionage, waarbij een speurder is vereist die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied, of het nu gaat om scheikunde, informatica, enz. … kunnen de detectives van Inter Continental International Detect een specialist inschakelen die het onderzoek uitvoert onder de voogdij van een erkende detective die toezicht houdt op het uitvoeren van de opdracht, in overeenstemming met de wet.De oneerlijke concurrentie is zeer complex om te benadrukken, daarom hebben zowel de advocaten als de magistraat-instructeur als basis het verslag van het onderzoek van de ervaren erkende detective en kenner van de regels die specifiek zijn voor elke branche, zoals onder andere de industrie of de Horeca.
  • Diefstal van goederen in het bedrijf of tijdens transport
   In het geval van diefstal, of het nu gaat om diefstal van kunstwerken, winkeldiefstal, diefstal tijdens transport, diefstal in het magazijn of diefstal van kisten, als de detective niet onmiddellijk na de diefstal handelt, is de kans om de voorwerpen en/of de daders terug te vinden aanzienlijk verminderd, zelfs als hij de nodige onderzoeken heeft toegepast op elke diefstalstijl.
  • Vervalsingen
   De erkende detective en expert voert zijn onderzoeken stroomopwaarts uit bij de douanediensten voor het welslagen van de missie.Namaak, een van de meest voorkomende fraudes ter wereld is van alle soorten, zoals lederwaren, apotheek, speelgoed, enz …,
  • Verzekeringsfraude
   De algemene detective, die de vergunning heeft, kan nuttig zijn, naast de sectorale detective, in zeer specifieke gevallen waar meer nauwgezet onderzoek nodig is. Bij grootschalige rampen kan de onafhankelijke status van de algemene detective een andere, objectievere visie voor beide partijen bieden.
  • Opzoeken van schuldenaars
   Ook in dit soort onderzoek kan de detective onder geen enkele omstandigheid de recuperatie van de schuld garanderen; hij kan ook niet onderzoeken naar succes of percentage. Maar door zijn uitgebreide en gediversifieerde onderzoeken met doorzettingsvermogen en meedogenloosheid kan hij de bergplaats van de schuldenaar vinden en de verborgen insolventie laten zien, zodat de deurwaarder door kan gaan met de inbeslagname.
  • Conflicten tussen verhuurder en huurder en vice versa
   De onderzoekers van Inter Continental International Detect zijn met hun licentie en ervaring bekwaam om snel te handelen in elk conflict.
  • Allerlei soorten fraude en oplichting
   Met de nieuwste Europese overeenkomsten, zoals Schengen en anderen, die het vrije verkeer van goederen en personen mogelijk maken, zijn oplichterij en fraude op alle niveaus een plaag geworden waarvan de slachtoffers alleen de detective naar hulp kunnen vragen. Inter Continental International Detect en zijn erkende en gespecialiseerde detectives hebben ervaring opgedaan ten dienste van commanditairs tegen concurrerende prijzen.
  • In strafzaken
   is de privédetective, bevoegd en gespecialiseerd in strafrechtelijk onderzoek een pluspunt voor de Burgerlijke partij en de Verdediging alsook een versterking voor de politie. Deze laatste beschikken in sommige gevallen niet altijd over de nodige middelen om de crimineel (en) te vinden, alleen het doorzettingsvermogen en het lange toezicht en het herhaaldelijke schaduwen door de privédetective – die een gedetailleerd verslag met foto’s geeft – kan het enigma gecatalogiseerd “probleemloos”, oplossen.

   Obligaties

   Het beroep van privédetective, sinds 1991 geregeerd door een ministerieel statuut, is reeds een garantie voor de klant. De detective is verplicht de ethische regels na te leven die door de wet zijn opgelegd: bestelbon of overeenkomst waarbij de beschrijvingen van de twee delen, de uurprijs + aantal kilometers of forfaitaire som, evenals het doel en de duur van de missie moeten verschijnen. De klant ontvangt op het einde van het onderzoek een gedetailleerd verslag, de foto’s en alle verzamelde stukken, de factuur en de details. Het rapport bestaat uit twee exemplaren, waarvan het origineel persoonlijk aan de cliënt of zijn raadsman wordt afgeleverd en het duplicaat voor vijf jaar op kantoor wordt bewaard.Deontologisch mag de detective voor de andere partij niet vóór 3 jaar investigeren.Wie gebruikt een detective? Iedereen kan beroep doen op een detective, maar zijn aanvraag moet gerechtvaardigd zijn of het de vrouw, de echtgenoot, de zuster, de broer, de moeder, de vader, de advocaat, de deurwaarder, de werknemer, de werkgever, het slachtoffer is of iemand die hulp zoekt.De detective kan, zonder de ins en outs van de aanvraag te kennen, geen prijs per telefoon opgeven, maar hij kan door zijn ervaring en kennis van de wetgeving al een kennisgeving van ontvankelijkheid geven. Hij zal een mondeling gesprek hebben om de zaak te verdiepen en een prijsopgave met kosten en termijn te kunnen geven.Als het mondeling gesprek niet kan doorgaan in onze kantoren, in het bedrijf, het advocatenkantoor of op een andere locatie, om geografische of andere redenen, kunnen de inkooporder/ overeenkomst en het informatieblad per e-mail worden verzonden voor de uitvoering van de opdracht.

   Ons intercontinentale netwerk van ervaren en serieuze detectives stelt ons ook in staat u snel een betrouwbaar onderzoek wereldwijd aan te bieden tegen redelijke prijzen.

 

PRIVÉONDERZOEKEN – onderzoeken voor de particuliere sector

  • In echtscheidingszaken bestaat ons multidisciplinair personeel ook uit detectives met een ministeriële vergunning en gespecialiseerd in privéonderzoek. Ze zijn actief in echtscheidingszaken, bijvoorbeeld door bewijs van ontrouw (zelfs de bevinding van overspel) te verzamelen dat nodig is om een voedselbijdrage voor een van de echtgenoten te bedingen.
  • Bij de liquidatie van de gemeenschap voert de detective een volledig onderzoek uit om verborgen activa te vinden door een van de partijen. Al deze onderzoeken zijn meer dan nuttig in echtscheidingszaken om de advocaat te voorzien van het nodige materiaal om zijn besluiten te schrijven.
  • In successie waarvan de onderhandelingen en uitkeringen twijfelachtig zijn alsook in familiale tweespalt, kan de detective onderzoeken en ontdekken waar de bron van verduistering vandaan komt. Hij kan ook erfgenamen zoeken of valse erfgenamen (oplichters) tonen die naar voren komen. De detective die gespecialiseerd is in het zeer specifieke gebied van successies, maakt onderzoeken met al zijn kunst om de fout te detecteren waaraan noch de instructeur van het landgoed, noch de persoon van vertrouwen, noch de institutie…gedacht hebben om de erfgenamen af te zetten.
  • Wat de voedingsbijdragen betreft, kan de detective door middel van aangepaste onderzoeken het frauduleuze faillissement aantonen om de betaling niet op zich te nemen die door het vonnis wordt opgelegd, hetzij voor de kinderen, hetzij voor de echtgenoot die beweert de middelen niet te hebben om te betalen; de detective door zijn onderzoeken kan bevestigen of ontkennen.In het geval van solvabiliteits- of frauduleuze insolventie onderzoeken kan de privédetective via zijn vergunning het schema van de fraudeur controleren en ervoor zorgen dat het werk dat hij verricht naar behoren is geregeld. Door middel van bewaking en schaduwing zorgt hij ervoor dat het inkomen overeenkomt met het geleverde werk. Indien nodig wordt de detective vergezeld door een gerechtsdeurwaarder om de feiten vast te stellen. Bij kinderopvang kan de detective door zijn eerlijkheid alleen een objectieve mening geven over het verloop van de kinderopvang. De familierechter zal gemakkelijker kunnen beslissen op basis van de rapporten en foto’s die door de detective zijn geleverd na zijn opdracht.
   In geval van ernstige verdenking, zoals nalatigheid, misbruik, kan de bevoegde detective de nodige onderzoeken uitvoeren om de betrokken ouder gerust te stellen of te waarschuwen zodat hij de juiste juridische dienst kan aangrijpen.
  • In moraliteitsonderzoeken kan alleen de erkende privédetective de echte persoonlijkheid, de reputatie en de eerlijkheid van een persoon ontdekken vóór enige verbintenis, zoals huwelijk, samenwonen of ander.
  • Bij fraude en oplichting, zoals een witte of grijze bruiloft of andere, plaatst de erkende en gespecialiseerde detective zijn vaardigheden ten dienste van de hulpeloze persoon, in dit geval de sponsor, op voorwaarde dat het geen list is, wat de detective zou dwingen om het contract ter plaatse te beëindigen. Vandaag leven we in een corrupte en te corrumperen wereld waar alleen het materiële aspect in aanmerking wordt genomen; meer dan ooit kan de hulp van een gepatenteerde en ervaren privédetective nuttig zijn bij het aantonen van corruptie en allerlei vormen van oplichting.
  • In de gedragsverandering van de adolescent De erkende detective is van grote hulp voor ouders die bang zijn voor de plotselinge verandering in het gedrag van hun kind; hij zal daarom het schema en de entourage van minderjarigen en hun kennissen controleren die dealers, consumenten, sekten, delinquenten, enz. kunnen zijn. Inter Continental International Detect heeft in zijn personeel, adequate detectives om deze te infiltreren om de ouders de nodige stukken te kunnen geven opdat zij de juiste beslissingen zouden nemen om de tiener te helpen.
  • Bij valse getuigenissen en opzeggingen kan de privédetective door zijn verzameling van informatie de verklaringen ongeldig maken of bevestigen. Valse getuigenissen komen heel veel voor in het dagelijks leven hetzij door jaloersheid, boosaardigheid of anderen in alle sociale klassen en relaties (buren, werknemers, collega’s, enz …). De privédetective, na de zaak te hebben geanalyseerd en nadat hij de commanditair in kennis heeft gesteld van de haalbaarheid, de kosten en de termijn, past zijn onderzoeken naar beste vermogen aan om het dossier tot een goed einde te brengen.
  • In het geval van diefstal en inbraak, kan de detective, door zijn ervaring en de korte tijd tussen de diefstal en zijn tussenkomst, zich een idee maken of het gaat om een diefstal of inbraak door misdadigers of door een familielid of kennis uit jaloersheid of hebzucht. In onze tijden maken de diefstallen en inbraken deel uit van de dagelijkse zorgen van de hedendaagse samenleving. De privédetective, met zijn ervaring en vaardigheden, kan op elk moment vertrouwelijk elke persoon helpen, zelfs als voorzorgsmaatregel, door de persoon te begeleiden die delicate taken (financieel en ander) uitvoert en kan ook slachtoffers helpen voorwerpen terug te vinden of ten minste de daders.

 

  • Op zoek naar vermiste of geïndoctrineerde personen. De erkende en ervaren detective kan op dit gebied onderzoeken, zelfs als het volwassenen betreft, zonder de wet te overtreden. Verdwijningen en indoctrinatie zijn een van de grootste zorgen van de XXI ° eeuw, waarvan het gevaar permanent is voor gemakkelijk te beïnvloeden mensen van alle leeftijden, sociale klassen en afkomst.Prijs. Inter Continental International Detect, door het aantal gelijktijdige missies heeft prijzen buiten concurrentie sinds 20 jaar.

 

Naast de traditionele opdrachten van surveillance, spinning en fraudeonderzoek, onderzoekt en vindt Inter Continental International Detect:

Sociale fraude De detective van vandaag met zijn ministeriële vergunning kan op alle terreinen onderzoeken om alle vormen van sociale fraude te ontdekken, tegenover de openbare instellingen (NEO, Sociale Zekerheid, FOD Economie) door gewetenloze mensen die profiteren van een financiële hulp terwijl ze een baan aan de kant uitvoeren, hetzij in de bouw, de machinebouw, Horeca of andere …

Onregelmatige situaties (valse identiteiten, onregelmatigheden in economische migratie, waarachtigheid van belastingopzeggingen) De detective kan ook controleren of de voorwaarden die de persoon heeft ingediend om een uitkering te krijgen, gegrond zijn. Hij is zeer nuttig voor gezinnen die zich zorgen maken over de verdwijning van familieleden tijdens migratie.