Détective privé Bruxelles

COMMERCIËLE ONDERZOEKEN

Voor multinationals, grote en kleine bedrijven

De gepatenteerde detective onder de voogdij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan zowel voor de werkgever als voor de werknemer onderzoeken, en onder andere alle gebreken ontdekken van niet-naleving in de status van werkman/ bediende en onrechtmatig ontslag, in geval van valse herstructurering.

De misbruiken variëren van eenvoudige weigering door de werknemer tot oneerlijke voorstellen en corruptie, enz … De nieuwe onderzoeksmethoden die de speurder gebruikt, naast toezicht en schaduwing, zijn van groot nut voor de verdediging, de advocaat en de rechter.

Op het gebied van Human Resources

biedt de detective de oplossing voor het huidige probleem van valse Cv’s van aanvragers uit de hele wereld met valse graden. Als gevolg hiervan zijn de vaardigheden vals, wat resulteert in tijdverspilling voor HR.

De privédetective kan, dankzij zijn licentie en zijn verschillende “top” methoden onder andere bewijzen door zijn toezicht en schaduwing, foto’s en gedetailleerde verslagen en, indien nodig, alles verzegeld door een PV van een gerechtsdeurwaarder, dat het medische, herhalende en/ of langdurige certificaat vals is. Wat ontslag toestaat voor ernstig wangedrag en dus een tijdwinst is en financieel zeer voordelig voor het MKB.

In de Commerciële Sector

stelt de detective, die goed op de hoogte is van de nieuwe technologieën die rechtshandhavingsmanagers op dit gebied gebruiken, nieuwe onderzoeksmethoden in om het financiële verlies veroorzaakt door de slimme handelscommissarissen (vertegenwoordiger, manager, vervoerder etc.) te bemantelen.

De detective kan investigeren en de nodige elementen vinden om een financieel verlies te voorkomen dat is ontstaan door de losbandigheid van een van de beste handelsvertegenwoordigers van het bedrijf.

De vakbond, maakt deel uit van het beroepsleven, of dat nu op het bedrijfsterrein is of door een vakbondsmedewerker, geen van beide kan worden onderschat. De detective onderzoekt met specifieke middelen om de juridische dienst bij te staan bij het oplossen van alle problemen, waarbij een vakbondsafgevaardigde die zeer schadelijk is voor de goede werking van het bedrijf, betrokken is.

In het partnerschap - medewerkers - leidinggevers - investeerders

is de detective, goed op zijn gemak op het gebied van de statuten, in het MKB, grote bedrijven of multinationals: coöperatieve vereniging, bvba, nv, van groot nut aan de juridische dienst om de problemen van conflicten tussen managers, partners en investeerders op te lossen. Hij houdt toezicht, schaduwt en infiltreert met groot doorzettingsvermogen en knowhow en brengt de nodige zaken naar de advocaten die belast zijn met het dossier, zodat ze kunnen vermijden om van de zaak te worden ontheven en om deze tot een goed einde te brengen.

Omdat bestoking en intimidatie in alle opzichten ernstige feiten zijn

is de privédetective meer dan onmisbaar.

De speurder moet, voordat hij zijn vaardigheden inneemt in de door de klager gepresenteerde casus, de waarheidsgetrouwheid nazien om de sponsor te vermijden dat zijn beschuldigingen zich niet tegen hem keren. Aangezien de eerlijkheid een van onze belangrijkste valuta sinds 1984 is, zijn onze detectives onomkoopbaar. Dit type probleem en opdracht vereist een langdurig onderzoek waarvan de prijs vooraf kan worden vastgesteld en medegedeeld.

Industriële contraspionage, oneerlijke concurrentie

In contraspionage, waarbij een speurder is vereist die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied, of het nu gaat om scheikunde, informatica, enz. … kunnen de detectives van Inter Continental International Detect een specialist inschakelen die het onderzoek uitvoert onder de voogdij van een erkende detective die toezicht houdt op het uitvoeren van de opdracht, in overeenstemming met de wet.

De oneerlijke concurrentie is zeer complex om te benadrukken, daarom hebben zowel de advocaten als de magistraat-instructeur als basis het verslag van het onderzoek van de ervaren erkende detective en kenner van de regels die specifiek zijn voor elke branche, zoals onder andere de industrie of de Horeca

Diefstal van goederen in het bedrijf of tijdens transport

In het geval van diefstal, of het nu gaat om diefstal van kunstwerken, winkeldiefstal, diefstal tijdens transport, diefstal in het magazijn of diefstal van kisten, als de detective niet onmiddellijk na de diefstal handelt, is de kans om de voorwerpen en/of de daders terug te vinden aanzienlijk verminderd, zelfs als hij de nodige onderzoeken heeft toegepast op elke diefstalstijl.

Vervalsingen

De erkende detective en expert voert zijn onderzoeken stroomopwaarts uit bij de douanediensten voor het welslagen van de missie.

Namaak, een van de meest voorkomende fraudes ter wereld is van alle soorten, zoals lederwaren, apotheek, speelgoed, enz …,

Verzekeringsfraude

De algemene detective, die de vergunning heeft, kan nuttig zijn, naast de sectorale detective, in zeer specifieke gevallen waar meer nauwgezet onderzoek nodig is. Bij grootschalige rampen kan de onafhankelijke status van de algemene detective een andere, objectievere visie voor beide partijen bieden.

Opzoeken van schuldenaars

Ook in dit soort onderzoek kan de detective onder geen enkele omstandigheid de recuperatie van de schuld garanderen; hij kan ook niet onderzoeken naar succes of percentage. Maar door zijn uitgebreide en gediversifieerde onderzoeken met doorzettingsvermogen en meedogenloosheid kan hij de bergplaats van de schuldenaar vinden en de verborgen insolventie laten zien, zodat de deurwaarder door kan gaan met de inbeslagname.

Conflicten tussen verhuurder en huurder en vice versa

De onderzoekers van Inter Continental International Detect zijn met hun licentie en ervaring bekwaam om snel te handelen in elk conflict.

Allerlei soorten fraude en oplichting

Met de nieuwste Europese overeenkomsten, zoals Schengen en anderen, die het vrije verkeer van goederen en personen mogelijk maken, zijn oplichterij en fraude op alle niveaus een plaag geworden waarvan de slachtoffers alleen de detective naar hulp kunnen vragen. Inter Continental International Detect en zijn erkende en gespecialiseerde detectives hebben ervaring opgedaan ten dienste van commanditairs tegen concurrerende prijzen.

In strafzaken

is de privédetective, bevoegd en gespecialiseerd in strafrechtelijk onderzoek een pluspunt voor de Burgerlijke partij en de Verdediging alsook een versterking voor de politie. Deze laatste beschikken in sommige gevallen niet altijd over de nodige middelen om de crimineel (en) te vinden, alleen het doorzettingsvermogen en het lange toezicht en het herhaaldelijke schaduwen door de privédetective – die een gedetailleerd verslag met foto’s geeft – kan het enigma gecatalogiseerd “probleemloos”, oplossen.

Obligaties

Het beroep van privédetective, sinds 1991 geregeerd door een ministerieel statuut, is reeds een garantie voor de klant. De detective is verplicht de ethische regels na te leven die door de wet zijn opgelegd: bestelbon of overeenkomst waarbij de beschrijvingen van de twee delen, de uurprijs + aantal kilometers of forfaitaire som, evenals het doel en de duur van de missie moeten verschijnen. De klant ontvangt op het einde van het onderzoek een gedetailleerd verslag, de foto’s en alle verzamelde stukken, de factuur en de details. Het rapport bestaat uit twee exemplaren, waarvan het origineel persoonlijk aan de cliënt of zijn raadsman wordt afgeleverd en het duplicaat voor vijf jaar op kantoor wordt bewaard.

Deontologisch mag de detective voor de andere partij niet vóór 3 jaar investigeren.

Wie gebruikt een detective? Iedereen kan beroep doen op een detective, maar zijn aanvraag moet gerechtvaardigd zijn of het de vrouw, de echtgenoot, de zuster, de broer, de moeder, de vader, de advocaat, de deurwaarder, de werknemer, de werkgever, het slachtoffer is of iemand die hulp zoekt.

De detective kan, zonder de ins en outs van de aanvraag te kennen, geen prijs per telefoon opgeven, maar hij kan door zijn ervaring en kennis van de wetgeving al een kennisgeving van ontvankelijkheid geven. Hij zal een mondeling gesprek hebben om de zaak te verdiepen en een prijsopgave met kosten en termijn te kunnen geven.

Als het mondeling gesprek niet kan doorgaan in onze kantoren, in het bedrijf, het advocatenkantoor of op een andere locatie, om geografische of andere redenen, kunnen de inkooporder/ overeenkomst en het informatieblad per e-mail worden verzonden voor de uitvoering van de opdracht.

Ons intercontinentale netwerk van ervaren en serieuze detectives stelt ons ook in staat u snel een betrouwbaar onderzoek wereldwijd aan te bieden tegen redelijke prijzen.