Détective privé Bruxelles

COMMERCIËLE ONDERZOEKEN

Binnen alle bedrijven zoals multinationals, Kmo’s, alle specificiteiten gecombineerd.

De gepatenteerde detective onder de voogdij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan zowel voor de werkgever als voor de werknemer onderzoeken, en onder andere alle gebreken ontdekken van niet-naleving in de status van werkman/ bediende en onrechtmatig ontslag, in geval van valse herstructurering.

De misbruiken variëren van eenvoudige weigering door de werknemer tot oneerlijke voorstellen en corruptie, enz … De nieuwe onderzoeksmethoden die de speurder gebruikt, naast toezicht en schaduwing, zijn van groot nut voor de verdediging, de advocaat en de rechter.

Onderzoek - personeelszaken

De detective onderzoekt de valse Cv’s en valse diploma’s die krioelen, evenals medische attesten van gemak en ongegrond .

De gebruikte methoden zijn surveillance en schaduwing waaruit een gedetailleerd rapport zal opgesteld worden, geïllustreerd met foto’s en getuigenissen en indien nodig naar een gerechtsdeurwaarder wordt gestuurd .
Om de waarheidsgetrouwheid van medische getuigschriften te bewijzen, repetitieve en/of langdurige.
Dit kan leiden tot ontslag wegens ernstig wangedrag, bespaart dus tijd en is en groot voordeel voor het MKB of voor de werknemer als het zijn werkgever is die de schuld heeft.

Commercieel Onderzoek

De detective onderzoekt om eventuele financiële verliezen veroorzaakt door handelscommissarissen, managers, vervoerders, illegale concurrentie, enz. te beletten.
De detective kan ook onderzoeken doen en de noodzakelijke elementen vinden om een financieel verlies te verhinderen veroorzaakt door de stroperij van een van de beste commerciële commissarissen in het bedrijf.

Aangezien een vakbond zowel goed als slecht kan zijn, hetzij binnen het bedrijf of door een vakbondsmedewerker, kan geen van beide worden onderschat.
De detective onderzoekt en helpt de juridische dienst om spanningen die voortvloeien uit de vakbonden op te lossen door middel van surveillance en schaduwing, in overeenstemming met de wetten op dit gebied.

Enquête - partnerschap - medewerkers - leidinggevenden - investeerders

Is de detective, goed op zijn gemak op het gebied van de statuten, in het MKB, grote bedrijven of multinationals: coöperatieve vereniging, bvba, nv, van groot nut aan de juridische dienst om de problemen van conflicten tussen managers, partners en investeerders op te lossen. Hij houdt toezicht, schaduwt en infiltreert met groot doorzettingsvermogen en knowhow en brengt de nodige zaken naar de advocaten die belast zijn met het dossier, zodat ze kunnen vermijden om van de zaak te worden ontheven en om deze tot een goed einde te brengen.

Onderzoek- Intimidatie - bestoking

De privédetective is hier onmisbaar. De speurder moet, voordat hij zijn vaardigheden inneemt in de door de klager gepresenteerde casus, de waarheidsgetrouwheid nazien om te vermijden dat de beschuldigingen tegen de sponsor zouden worden gericht. Aangezien de eerlijkheid is een van onze belangrijkste valuta, zal de detective trachten de juistheid van de beschuldigingen en ontkenningen te achterhalen. Hij zal altijd onpartijdig blijven en niet toegeven aan corruptie.
Dit soort probleem en opdracht vereist een langdurig onderzoek om te vinden wat waar of niet waar is. De prijs wordt doorgaans vooraf bepaald en op voorhand gecommuniceerd.

Industriële contraspionage, oneerlijke concurrentie

In contraspionage, waarbij een speurder is vereist die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied, of het nu gaat om scheikunde, informatica, enz. … kunnen de detectives van Inter Continental International Detect een specialist inschakelen die het onderzoek uitvoert onder de voogdij van een erkende detective die toezicht houdt op het uitvoeren van de opdracht, in overeenstemming met de wet.

De oneerlijke concurrentie is zeer complex om te benadrukken, daarom hebben zowel de advocaten als de magistraat-instructeur als basis het verslag van het onderzoek van de ervaren erkende detective en kenner van de regels die specifiek zijn voor elke branche, zoals onder andere de industrie of de Horeca.

Onderzoek naar diefstal van goederen in het bedrijf of tijdens transport

In het geval van diefstal, of het nu gaat om diefstal van kunstwerken, winkeldiefstal, diefstal tijdens transport, diefstal in het magazijn of diefstal van kisten, als de detective niet onmiddellijk na de diefstal handelt, is de kans om de voorwerpen en/of de daders terug te vinden aanzienlijk verminderd, zelfs als hij de nodige onderzoeken heeft toegepast op elke diefstalstijl.

Vervalsingen

De erkende detective en expert voert zijn onderzoeken stroomopwaarts uit bij de douanediensten voor het welslagen van de missie.

Namaak, een van de meest voorkomende fraudes ter wereld is van alle soorten, zoals lederwaren, apotheek, speelgoed, enz …

Fraude en oplichting

De algemene detective, die de vergunning heeft, kan nuttig zijn, naast de sectorale detective, in zeer specifieke gevallen waar meer nauwgezet onderzoek nodig is. Bij grootschalige rampen kan de onafhankelijke status van de algemene detective een andere, objectievere visie voor beide partijen bieden.

Opzoeken van schuldenaars

Ook in dit soort onderzoek kan de detective onder geen enkele omstandigheid de recuperatie van de schuld garanderen; hij kan ook niet onderzoeken naar succes of percentage. Maar door zijn uitgebreide en gediversifieerde onderzoeken met doorzettingsvermogen en meedogenloosheid kan hij de bergplaats van de schuldenaar vinden en de verborgen insolventie laten zien, zodat de deurwaarder door kan gaan met de inbeslagname.

Conflicten tussen verhuurder en huurder en vice versa

De onderzoekers van Inter Continental International Detect zijn met hun licentie en ervaring bekwaam om snel te handelen in elk conflict.

Allerlei soorten fraude en oplichting

Met de nieuwste Europese overeenkomsten, zoals Schengen en anderen, die het vrije verkeer van goederen en personen mogelijk maken, zijn oplichterij en fraude op alle niveaus een plaag geworden waarvan de slachtoffers alleen de detective naar hulp kunnen vragen. Inter Continental International Detect en zijn erkende en gespecialiseerde detectives hebben ervaring opgedaan ten dienste van commanditairs tegen concurrerende prijzen.

In strafzaken

Is de privédetective, bevoegd en gespecialiseerd in strafrechtelijk onderzoek een pluspunt voor de Burgerlijke partij en de Verdediging alsook een versterking voor de politie. Deze laatste beschikken in sommige gevallen niet altijd over de nodige middelen om de crimineel (en) te vinden, alleen het doorzettingsvermogen en het lange toezicht en het herhaaldelijke schaduwen door de privédetective – die een gedetailleerd verslag met foto's geeft – kan het enigma gecatalogiseerd “probleemloos”, oplossen.

Privédetective - Obligaties

Het beroep van privédetective, sinds 1991 bij Ministerieel Statuut geregeld, is reeds een garantie voor de klant. De detective respecteert de voorwaarden van uitoefening opgelegd door de wet (artikel 8 §1: bestelbon of overeenkomst die de beschrijving van de twee delen moet bevatten, prijs per uur + kilometerstand of forfaitair bedrag, evenals het object en de duur van de missie.

De klant ontvangt aan het einde van de onderzoeken een gedetailleerd verslag (art.9 §1), de foto’s evenals alle verzamelde documenten, de factuur en de details ervan. Het rapport wordt in tweevoud opgemaakt, het origineel wordt met de hand aan de klant of zijn adviseur bezorgd en het duplicaat wordt 5 jaar op het kantoor bewaard.
Volgens de wet (art.10), kan de detective gedurende 3 jaar geen onderzoek doen voor de andere partij.

De detective kan, zonder de ins en outs van de aanvraag te kennen, geen prijs per telefoon opgeven, maar hij kan door zijn ervaring en kennis van de wetgeving al een kennisgeving van ontvankelijkheid geven. Hij zal een mondeling gesprek hebben om de zaak te verdiepen en een prijsopgave met kosten en termijn te kunnen geven.

Als het mondeling gesprek niet kan doorgaan in onze kantoren, in het bedrijf, het advocatenkantoor of op een andere locatie, om geografische of andere redenen, kunnen de inkooporder/overeenkomst en het informatieblad per e-mail worden verzonden voor de uitvoering van de opdracht.

Ons intercontinentale netwerk van ervaren en serieuze detectives stelt ons ook in staat u snel een betrouwbaar onderzoek wereldwijd aan te bieden tegen redelijke prijzen.